Darmowa dostawa od 399zł | Kupuj teraz, zapłać za 30 dni

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.SZYKOVNY.PL
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep www.szykovny.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb 
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez Sklep www.szykovny.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania 
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług 
Elektronicznych Sklepu www.szykovny.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
4.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
2. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.szykovny.pl
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz 
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.szykovny.pl 
umożliwiający utworzenie Konta.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie 
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje 
o złożonych Zamówieniach.
6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.szykovny.pl 
umożliwiający złożenie Zamówienia.
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Angelika Zaisz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą 
SZYKOVNY ANGELIKA ZAISZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce 
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wyzwolenia 58, 44-362 Rogów, NIP: 
6472600934, REGON: 523925670, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@szykovny.pl
numer telefonu: +48 697 724 481. 
8. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi 
Elektronicznej.
9. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.                                                                                  

10. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy 
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za 
pośrednictwem Sklepu.
13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu 
ze Sprzedawcą.
14. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić 
Sprzedawcy za Produkt.
§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep www.szykovny.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie 
na rzecz Konsumentów.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek 
polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na 
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) 
i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta 
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się 
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach 
i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą 
Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli 
Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia 
najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego 
Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 
7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep 
www.szykovny.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
8. W celu złożenia Zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i 
akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą 
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia 
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje 
związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez 
przesłanie wiadomości e-mail. 
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu 
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie 
dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w 
Formularzu Zamówienia.
§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (iMoje, 
PayPo, Twisto).
2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje 
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia 
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
oraz zagranicznych banków.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu godziny od
złożenia Zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku dokonania 
płatności przez Klienta w niniejszym terminie, Sprzedawca może skorzystać w uprawnienia, o 
którym mowa w § 8 pkt 11 Regulaminu. 
4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient są ustalane w trakcie procesu składania 
Zamówienia.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu 
przez przewoźnika:
2.1. czas kompletowania Produktów wynosi do 3 dni roboczych od momentu pozytywnej 
autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
2.2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie 
przez niego deklarowanym tj. do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa 
następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem paczkomatów lub firmy kurierskiej.
§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu 
braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 
2014 r.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności 
Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, 
chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego 
imieniu jest dłuższy.
3. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania 
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szykovny.pl lub 
pisemnie na adres: ul. Wyzwolenia 58, 44-362 Rogów.
4. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej 
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę 
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i 
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek 
udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
momentu jej otrzymania.
7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 
14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
8. Klient będący Konsumentem może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia 
Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać 
wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
(m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił 
doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje 
nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową).
9. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca odpowiednio:
9.1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
9.2. obniża cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru zgodnego z 
umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej Ceny 
najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta,
9.3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu Cenę 
Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu 
jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie 
zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. 
wiadomość mailowa lub SMS.
§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który 
zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne 
oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego 
przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma 
obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę 
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba 
że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy 
odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. 
Wyzwolenia 58, 44-362 Rogów.
4. Konsument ponoszi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem 
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i 
terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza 
odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób w jaki 
mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu 
wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, 
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z 
żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a 
najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu poniesionych przez niego 
dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać 
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem 
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu ponosi
jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się:
9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do 
przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba 
trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie, 
9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w 
częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od 
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
9.4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku 
Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według 
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, 
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli 
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który 
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
10.5 w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki 
termin przydatności do użycia.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi w 
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle 
określonym.
§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach 
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. 
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest 
nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia 
w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia 
albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie 
zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez 
Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Usługodawca: 
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi 
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób 
trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu 
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@szykovny.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane 
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez 
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany 
w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
§ 12
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym 
i bezterminowym (prowadzenie Konta),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania 
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: kontakt@szykovny.pl lub poprzez usunięcie Konta,
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze 
ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin w szczególności, 
gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu 
do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku 
wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres 
wypowiedzenia),
1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w 
każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§ 13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.szykovny.pl korzystają
z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez 
Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw 
autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Angelika Zaisz wykonującego działalność 
gospodarczą pod firmą SZYKOVNY ANGELIKA ZAISZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wyzwolenia 58, 
44-362 Rogów, NIP: 6472600934, REGON: 523925670. Usługobiorca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek 
zawartości strony www.szykovny.pl bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, 
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.szykovny.pl
stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje 
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej 
Sklepu pod adresem www.szykovny.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach 
identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy 
i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.szykovny.pl użyte są w 
celach informacyjnych.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce 
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w 
pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z 
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie 
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym 
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania 
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd 
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów 
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest 
na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może 
skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub 
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe 
dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za 
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.